اسماعیل ابونوری

درباره من

دکتر اسماعیل ابونوری
image

استاد بازنشسته گروه آموزشی اقتصاد @ دانشکده اقتصاد،مدیریت و علوم اداری

...

محقق گوگل

(1403/4/26)

استنادات

538

h-index

10

i10-index

11

مؤلفین همکار

57

اسکوپوس

(1403/4/24)

استنادات

106

مقالات

17

h-index

7

مؤلفین همکار

17

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/04/22
ساختار تولید و توزیع درآمد در ایران
مدلسازی اقتصادی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه(2016)
^اسماعیل ابونوری*, 9111288005
سهم عامل کار از تولید و اثر آن بر رشد اقتصادی در ایران
تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران(2016)
^اسماعیل ابونوری*, ابوالفضل گرمابی
ارائه یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات شدید در بازار سهام تهران: رویکرد مارکف سوئیچینگ گارچ
دانش مالی اوراق بهادار(2016)
یونس نادمی*, ^اسماعیل ابونوری, زهرا علمی
مقایسه اثرات تورم و بیکاری بر شادمانی
سیاست گذاری اقتصادی(2016)
^اسماعیل ابونوری, جمال اسکندری*
رابطه بین توزیع عاملی درآمد و تقاضای کل در ایران بر اساس یک مدل پساکینزی
تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران(2016)
^اسماعیل ابونوری*, 9111288005
تورم و اندازه دولت در ایران: رویکرد رگرسیون آستانه ای
فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)(2017)
حسن سامانی پور, ^اسماعیل ابونوری*, یونس نادمی
نرخ های بهینه مالیاتی در شرایط رانت جویی مالیاتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
پژوهشنامه مالیات(2017)
^مجید مداح*, ^اسماعیل ابونوری, ^محسن شفیعی نیگابادی, 9111288011
آزمون فروض تکنولوژی در محاسبه جدول داده ستانده متقارن ایران: یک رهیافت اقتصاد سنجی
فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران(2017)
^اسماعیل ابونوری*, عزیز اله فرهادی
واکنش تاب‌آوری اقتصادی در برابر ‌تکانه‌های نفتی و بی‌ثباتی رشد اقتصادی درکشورهای عضو اوپک
پژوهش ها و سیاست های اقتصادی(2017)
^اسماعیل ابونوری, حسن لاجوردی*
برآورد شاخص ترکیبی آسیب پذیری و تاب آوری اقتصاد ایران
اقتصاد و الگوسازی(2017)
^اسماعیل ابونوری*, 9111288006
اثر تغییر رژیم مالی و اقتصادی بر معمای صرف سهام در چهارچوب منطق فازی: شواهدی از ایران
دانش سرمایه گذاری(2017)
^علیرضا عرفانی, ^اسماعیل ابونوری, سولماز صفری*
تبیین و اندازه‌گیری شاخص فرصت انسانی در آموزش ایران
خانواده و پژوهش(2017)
^اسماعیل ابونوری, 9111288007*
ارتباط میان بیکاری، توزیع درآمد و تقاضای مؤثر در ایران: رهیافت SVAR پساکینزی
فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)(2018)
^اسماعیل ابونوری*, دکتر علی سوری, 9111288005
اثرات رفاهی پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت در چارچوب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا
پژوهشنامه بازرگانی(2017)
^اسماعیل ابونوری, ^رحمان سعادت*, مرتضی بکی حسکویی, 9221288001
بررسی اثر سیاستهای اقتصادی بر نابرابری فرصتهای آموزشی در ایران
فصلنامه تعلیم و تربیت(2018)
^اسماعیل ابونوری, علیرضا محمدی*
کاربرد مدل RDCGE در بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت بر تجارت خارجی در بخش‌های کشاورزی و صنعت
اقتصاد و تجارت نوین(2018)
محمدحسن زارع*, مرتضی بکی حسکویی, ^اسماعیل ابونوری, ^رحمان سعادت
توان رقابتی صنعت بانکداری کشورها با استفاده از شاخص های لرنر تعدیل شده و بون
پژوهش های پولی-بانکی(2018)
^اسماعیل ابونوری, نادر مهرگان, 9311286001*
برآورد خط فقر مطلق بر مبنای خط فقر غذایی با استفاده از برنامه‎ریزی ریاضی: مطالعه موردی مناطق شهری استان مازندران
فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران(2017)
^اسماعیل ابونوری*, میلاد شهرازی
ارزیابی فقر آموزشی ایران در چارچوب یک رویکرد چندبعدی به اندازه‌گیری فقر
فصلنامه تعلیم و تربیت(2018)
^اسماعیل ابونوری, علی اصغر سالم, جواد عرب یارمحمدی*
Spillover Fluctuations between Inflation and Un(employment) Concerning Different Macroeconomic Sectors in Iran
Iranian Journal of Economic Studies(2018)
^اسماعیل ابونوری, جمال مومیوند*
رویکرد چندبُعدی به اندازهگیری فقر؛ مفاهیم نظری و شواهد تجربی از اقتصاد ایران در طول سالهای 92-1370
رفاه اجتماعی(2018)
علی اصغر سالم, ^اسماعیل ابونوری, جواد عرب یارمحمدی*
تأثیر شکنندگی دولت بر صادرات ایران به کشورهای جنوب شرق آسیا با رویکرد اقتصادسنجی فضایی
مدلسازی اقتصادی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه(2018)
9228335008*, ^مجید مداح, ^اسماعیل ابونوری
اثر بازار داخلی بر صادرات و تولید صنایع کارخانه‌ای ایران
مدلسازی اقتصادی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه(2018)
^رحمان سعادت*, ^اسماعیل ابونوری, سعید راسخی, 9111288008
آیا نااطمینانی حاصل از نوسانات قیمت نفت خام بر عرضه آن موثر است؟
(2010)
^اسماعیل ابونوری, امیر خانعلی پور
تجزیه شاخص نابرابری تایل بر حسب استانهای ایران
(2010)
^اسماعیل ابونوری, آرش خوشكار, داود پدرام
اثر سیاست مالی بر متغیرهای اقتصاد کلان اقتصاد ایران: رهیافتی از روش خودرگرسیون برداری
(2010)
^اسماعیل ابونوری, سعید كریمی پتانلار, محمدرضا مردانی
رتبه بندی شاخصهای مقیاس وبومتریک در دانشگاههای منتخب
(2010)
عیسی نیازی, ^اسماعیل ابونوری
رتبه بندی دانشگاه ها بر مبنای معیارهای مدیریت دانش و وب سنجی
(2010)
عیسی نیازی, ^اسماعیل ابونوری
ساختار صنایع ایران و همبستگی بین متغیرهای اندازه گیری تمرکز
(2011)
^اسماعیل ابونوری, نجمه غلامی
رتبه بندی شاخصهای سرمایه فکری
(2011)
عیسی نیازی, ^اسماعیل ابونوری
An investigation of Forex Market Efficiency Based on Detrended Fluctuation Analysis: A Case Study for Iran
PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS(2012)
^اسماعیل ابونوری, مهدی شهرازی, سعید راسخی
اولویت بندی مؤلفه های مدیریت دانش در دانشگاههای منتخب
(2011)
^اسماعیل ابونوری, عیسی نیازی, محسن طاهری دمنه
Exchange Rate Gap Effect on Economic Growth in Iran”,
(2010)
^اسماعیل ابونوری, هدی زبیری
Government Size Threshold and Economic Growth in Iran
International journal of business and development studies(2010)
^اسماعیل ابونوری, یونس نادمی
اثر نامتقارن مالیات بر توزیع درآمد در ایران
پژوهشنامه مالیات(2019)
^اسماعیل ابونوری, ^محبوبه فراهتی*
اثرات کارایی بانکی و انضباط پولی بر رشد اقتصادی استان های ایران
پژوهشنامه اقتصاد کلان(2018)
^اسماعیل ابونوری*, 9228333010
The Effect of Divorce on Urban Housing Costs in Iran: A Spatial Autocorrelation Model
Journal of Money and Economy(2017)
^اسماعیل ابونوری, حسین عبده تبریزی, 9311286005*
ارتباط بازارهای سهام ایران، آمریکا، ترکیه و مالزی در یک مدل گارچ چند متغیره
بورس اوراق بهادار(2011)
^اسماعیل ابونوری, محمد رضا عبداللهی
عملکرد پورتفولیوهای مبتنی بر ریسک تحت شرایط مختلف در بازارسهام (شواهد تجربی از بازار سهام ایران)
اقتصاد مالی(2019)
^اسماعیل ابونوری*, رضا تهرانی, 9228337003
مقایسه مدلهای گارچ با معرفی گارچ تحقق یافته نامتقارن فازی
مدلسازی اقتصادسنجی(2018)
^اسماعیل ابونوری*, 9211286002
شناسایی عوامل مؤثر بر احتمال وقوع بحران‌های سیستم بانکی کشورهای منتخب جهان با استفاده از مدل پانل لاجیت
پژوهش ها و سیاست های اقتصادی(2019)
^اسماعیل ابونوری*, نادر مهرگان, 9311286001
Stock market interactions among Iran, USA, Turkey, and UAE
PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS(2019)
^اسماعیل ابونوری*, 9411286001
رژیم رشد اقتصادی در ایران مزد محور است یا سودمحور؟
پژوهش ها و سیاست های اقتصادی(2019)
^محبوبه فراهتی*, ^اسماعیل ابونوری
Modeling the Liquidity Gap in a Private Bank
Journal of Money and Economy(2018)
^اسماعیل ابونوری, 9318333001, ^علیرضا عرفانی*
مدلسازی توزیع بودجه در ایران با استفاده از نظریه بازی‌ها
مدلسازی اقتصادسنجی(2019)
9228414001*, ^مجید اسحاقی, ^اسماعیل ابونوری
تحلیلی بر محاسبه قیمت تمام شده پول در بانک‌های ایران (مطالعه موردی شعب بانک سپه استان سمنان)
اقتصاد مالی(2019)
9228334006, احمد جعفری صمیمی*, ^علیرضا عرفانی, ^اسماعیل ابونوری
اثر اجرای هدفمندی یارانه ها بر نابرابری توزیع مصرف برق خانوار های استان سمنان
سیاست های مالی و اقتصادی(2019)
^اسماعیل ابونوری, نسرین دلفان*
به‌کارگیری تحلیل بازی شبکه در بررسی تشکیل ائتلاف بین ایران و روسیه و اثر آن بر قدرت چانه زنی ایران در ورود به بازار گاز طبیعی اروپا
نظریه های کاربردی اقتصاد(2019)
9211286004*, قهرمان عبدلی, ^اسماعیل ابونوری
بررسی نقش انسجام اجتماعی در توسعه اقتصادی
(2011)
زهرا کریمی, ^اسماعیل ابونوری, هدی زبیری
ارزیابی اثر تکانه قیمت انرزی بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران:معرفی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی
(2012)
^اسماعیل ابونوری, دکتر رجائی
ارزیابی زیرساختهای مدیریت دانش در بخش آموزش عالی
(2011)
^اسماعیل ابونوری, عیسی نیازی, موسی الرضا زنگانه
Modeling Gold Volatility: Realized GARCH Approach
Iranian Economic Review(2020)
^اسماعیل ابونوری*, 9211286002
تاثیرات متقابل شاخص های توسعه مالی و اقتصاد زیرزمینی مدل تصحیح خطای برداری پانل Panel-VECM
راهبرد اقتصادی(2018)
^اسماعیل ابونوری*, شمس الله شیرین بخش, 9311286004
نقش بی ثباتی قیمت نفت و نرخ ارز در بدهی دولت به شبکه بانکی: رهیافت مارکوف سویچینگ موجک بنیان
پژوهشنامه اقتصاد کلان(2019)
پگاه زارعی, امیر منصور تهرانچیان*, ^اسماعیل ابونوری, وحید تقی نژادعمران
تأثیر نهادهای سیاسی بر صادرات ایران به کشورهای غرب آسیا(رویکرد اقتصادسنجی فضایی)
فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران(2019)
شکوفه ناقلی, ^مجید مداح, ^اسماعیل ابونوری
ارزیابی عملکرد مدل گارچ تحقق‌یافته برای برآورد واریانس شرطی شاخص بورس تهران
دانش سرمایه گذاری(2020)
^اسماعیل ابونوری, 9211286002*
نقش رسانه در شکل گیری انتظارات اقتصادی پویا و مدیریت سبد دارایی‌ها
مدلسازی اقتصادسنجی(2020)
9228334005*, ^علیرضا عرفانی, ^اسماعیل ابونوری
Comparison of Kullback-Leibler, Hellinger and LINEX with Quadratic Loss Function in Bayesian Dynamic Linear Models: Forecasting of Real Price of Oil
International journal of business and development studies(2020)
^اسماعیل ابونوری*, 9311286002
تاثیر نوسانات بازارهای دارایی بر بی ثباتی مالی در اقتصاد ایران: رهیافت مارکوف سویچینگ موجک بنیان
پژوهش ها و سیاست های اقتصادی(2020)
پگاه زارعی, امیرمنصور طهرانچیان*, ^اسماعیل ابونوری, وحید تقی نژاد عمران
بازدهی و تلاطم بین قیمت جهانی نفت و شاخص بازار سهام در کشورهای عضو اوپک
مدلسازی اقتصادی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه(2020)
^اسماعیل ابونوری*, 9228333009
بررسی اثرات سرریز شوک ناشی از سیاست مالی دولت آمریکابر متغیرهای کلان اقتصاد ایران: رهیافت GVAR
اقتصاد مالی(2020)
9228336007, ^رحمان سعادت*, تیمور محمدی, ^اسماعیل ابونوری
برآورد نسبت پوشش ریسک، وزن بهینه و اثرات سرریز تلاطم در بازار سهام ایران، آمریکا، ترکیه و امارات
فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران(2020)
^اسماعیل ابونوری, 9411286001*
برآورد انتقال تلاطم بین نرخ ارز و بازدهی بازار سهام به تفکیک صنایع در ایران
سیاست گذاری اقتصادی(2020)
^اسماعیل ابونوری, غلامرضا کشاورز حداد, 9228333003*
رابطه بین نقدینگی و سیاست های تقسیم سود تحت شرایط عدم اطمینان با روش اختیارات واقعی
راهبرد مدیریت مالی(2020)
^اسماعیل ابونوری, رضا تهرانی, 9228337005*
راهبردهای ایجاد ساختار مناسب بازار در صنایع تولیدی ایران (بر پایه شاخص لیندا و نظریه مداخلات بازاری)
راهبرد اقتصادی(2020)
9228338001*, ^اسماعیل ابونوری, علی دهقانی
اثرات نامتقارن تلاطم در بازار سهام ایران و امارات
مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار(2020)
^اسماعیل ابونوری, محمد نوفرستی, 9411286001*
نااطمینانی درآمد نفت، تحریم‌ها و نوسانات متغیرهای اقتصاد‌کلان
فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران(2020)
غلامرضا کشاورز حداد, ^اسماعیل ابونوری, 9228333007*
پیش بینی نقدینگی در معرض ریسک بانک خصوصی با استفاده از رویکرد پارامتریک
پژوهش های پولی-بانکی(2020)
علی صادق زاده یزدی*, ^اسماعیل ابونوری, ^علیرضا عرفانی
ارایه مدل پارامتریکی برآورد ساختار صنعت ایران و تعیین جایگاه شرکت‌های دانش‌بنیان جهت سیاست‌گذاری های اقتصادی مطالعه موردی: شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم و فن‌آوری استان سمنان
پژوهش ها و سیاست های اقتصادی(2021)
9228336009*, ^اسماعیل ابونوری, علی دهقانی
مقایسه اثر بازار داخلی در صنایع رقابتی و انحصار چند جانبه
مدلسازی اقتصادسنجی(2021)
^اسماعیل ابونوری, ^رحمان سعادت, سعید راسخی, 9111288008*
رتبه بندی دانشگاه های منتخب بر اساس زیرساخت های مدیریت دانش
(2011)
عیسی نیازی, ^اسماعیل ابونوری
رابطه بلندمدت بین بی ثباتی نرخ موثر واقعی ارز و شاخص بازدهی صنعت در بازار سهام تهران (رهیافت گارچ چندمتغیره)
مدلسازی اقتصادی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه(2012)
^اسماعیل ابونوری, امیر منصور طهرانچیان, مصطفی حمزه
برآورد نابرابری درآمد و فقر شهری و روستایی استان هرمزگان در مقایسه با کل کشور
مدلسازی اقتصادی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه(2021)
9318333004, ^اسماعیل ابونوری*, احمد جعفری صمیمی, یونس نادمی
اثر نهادها بر صادرات پسته ایران به بلوک‌های آسیایی (رویکرد اقتصادسنجی فضایی)
تحقیقات اقتصاد کشاورزی(2021)
شکوفه ناقلی*, ^مجید مداح, ^اسماعیل ابونوری
تعیین ناهمگنی رفتار وام دهی بانک ها در واکنش به سیاست پولی
مطالعات و سیاست های اقتصادی(2021)
اسماعیل ملکش*, نادر مهرگان, ^علیرضا عرفانی, ^اسماعیل ابونوری
اثر نا اطمینانی نرخ ارز در صادرات خشکبار ایران با استفاده از پانل سه بعدی
جامعه شناسی سیاسی ایران(2021)
9318333002, ^اسماعیل ابونوری*, ^رحمان سعادت, حسین مهرابی بشرآبادی
سرایت‌پذیری ریسک از بخش مالی به بخش واقعی با استفاده از شاخص برخورد شرطی (CCX): مطالعه موردی بازار سرمایه ایران
اقتصاد مالی(2021)
^اسماعیل ابونوری*, رضا تهرانی, 9228337004
اثر هش نرخ ارز و ارز حامل بر تارت ایران با کشورهای حوزه دریای خزر
اقتصاد و تجارت نوین(2021)
9318336001, ^رحمان سعادت*, ^اسماعیل ابونوری
تأثیر متغیرهای نهادی بر فرار مغزها در کشورهای در حال توسعه مطالعه موردی کشورهای منطقه منا
رفاه اجتماعی(2022)
علی مفتخری, محمد جعفری*, ^اسماعیل ابونوری, یونس نادمی
ساختار انحصاری و برآورد هزینه ‏های اجتماعی ناشی از آن در صنعت فولاد ایران
پژوهش های اقتصاد صنعتی(2021)
^اسماعیل ابونوری*, 9228338002
بررسی اثرات غیرخطی نابرابری توزیع درآمد بر فرارمغزها در کشورهای درحال توسعه
فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)(2022)
علی مفتخری, محمد جعفری*, ^اسماعیل ابونوری, یونس نادمی
ارتباط میان سرمایه انسانی، بازبودن تجاری و تغییرات ساختاری در کشورهای عضو اوپک: رهیافت خودرگرسیون‏ برداری پانلی
پژوهشنامه اقتصاد کلان(2021)
9311281001, غلامعلی فرجادی*, ^اسماعیل ابونوری, ^رحمان سعادت
ارزیابی اقتصادی برق خورشیدی (فتوولتائیک) بر اساس فضای موجود در ساختمان در اقلیم‌های مختلف آب و هوایی ایران
انرژی های تجدیدپذیر و نو(2022)
^اسماعیل ابونوری, 9811490016*
The Effect of Demographic Variables on Happiness
International journal of business and development studies(2021)
^اسماعیل ابونوری*, Morvarid Shariati Ashrafi
مدل‌سازی ریسک اعتباری شرکت‌های دانش‌بنیان مطالعه موردی: شرکت‌های دانش‌بنیان پارک‌های علم و فن‌آوری در استان سمنان
پژوهش ها و سیاست های اقتصادی(2022)
قاسم پروری نژاد*, ^اسماعیل ابونوری, علی دهقانی
Effects of Socio-economic Development Plans on Multidimensional Inequality in Iran
International journal of business and development studies(2022)
^اسماعیل ابونوری*, 9712286001
ارزیابی پویایی های رابطه میان نرخ ارز و شاخص سهام بورس تهران با استفاده از مدل گارچ دو متغیره
(2012)
^اسماعیل ابونوری, محمد رضا عبداللهی, مصطفی حمزه
پیش‌بینی ارزش در معرض ریسک روزانه شاخص بورس تهران با رویکرد گارچ تحقق یافته
پژوهش ها و سیاست های اقتصادی(2023)
حمید کردبچه*, محمد امین زابل, ^اسماعیل ابونوری
بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر فرار مغزها در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای (SCO)
مطالعات و سیاست های اقتصادی(2023)
علی مفتخری, محمد جعفری*, ^اسماعیل ابونوری, یونس نادمی
بررسی اثرات اندازه دولت بر فرار مغزها در کشورهای در حال توسعه
اقتصاد باثبات(2023)
علی مفتخری, محمد جعفری*, ^اسماعیل ابونوری, یونس نادمی
تأثیر متغیرهای مؤثر بر حکمرانی بر فرار مغزها در کشورهای در حال توسعه
اقتصاد باثبات(2021)
علی مفتخری, محمد جعفری*, ^اسماعیل ابونوری, یونس نادمی
برآورد ضریب جینی چند بعدی در مقایسه با تک بعدی در ایران
تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران(2023)
^اسماعیل ابونوری*, 9712286001
برآورد و مقایسه ی نابرابری توزیع درآمد با روش های پارامتریک و ناپارامتریک
(2013)
^اسماعیل ابونوری, الناز ذوقی
تاثیر تشکیل بازار برق ایران بر کارایی نیروگاه های برق
(2013)
^اسماعیل ابونوری
اثرات غیرخطی سیاست‌‌های پولی بر فرار مغزها در کشورهای درحال‌ توسعه
مطالعات اقتصاد بخش عمومی(2022)
علی مفتخری, محمد جعفری*, ^اسماعیل ابونوری, یونس نادمی
بهینه‌سازی سبد سهام صنایع مختلف در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از گارچ متعامد
اقتصاد مالی(2024)
9211286003, ^اسماعیل ابونوری*, غلامرضا کشاورز حداد
مدل‌سازی تجارت خارجی ایران با تأکید بر شاخص‌های تحریم و ریسک ژئوپلتیک
اقتصاد و تجارت نوین(2023)
حامد نجفی*, ^رحمان سعادت, ^اسماعیل ابونوری, ^مجید مداح
تجزیه ضریب جینی در ایران بر حسب مناطق شهری و روستایی
(2013)
^اسماعیل ابونوری, آرش خوشکار , پدرام داودی
شوک ها در چرخه تجاری ایران: رویکرد الگوهای تعادل عمومی تصادفی پویا
سیاست­ ها و تحقیقات اقتصادی(2023)
^رحمان سعادت*, ^اسماعیل ابونوری, 9211283002
اثر جانشینی پول بر توزیع درآمد در ایران
راهبرد توسعه(2024)
^رحمان سعادت*, ^اسماعیل ابونوری, 9911490023
Estimation of the Effects of Macroeconomic Variables on the Impossible Trinity
International journal of business and development studies(2023)
9611286001*, ^اسماعیل ابونوری, ^علیرضا عرفانی
اثر جهش نرخ ارز و مداخله بانک مرکزی بر تجارت ایران با کشورهای حوزه دریای خزر
مطالعات و سیاست های اقتصادی(2024)
مجید علی زاده لداری, ^رحمان سعادت*, ^اسماعیل ابونوری
اثرات پویای بازده بخش سوداگری بر بتای توده‌واری در بورس اوراق بهادار تهران
مدلسازی اقتصادسنجی(2024)
عباس بهنود, ^علیرضا عرفانی*, ^اسماعیل ابونوری
مدل سازی ناخطی شکست های ساختاری تابع تقاضای پول در ایران با نگرش فازی
فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران(2013)
^اسماعیل ابونوری, بهنام شهریار
comparison of the effects of unemployment and inflation on happiness
AsianJournal of Research in Business Economics and Management(2014)
^اسماعیل ابونوری
Macroeconomic Factors Affecting Happiness
International journal of business and development studies(2013)
^اسماعیل ابونوری, دنیا عسگری زاده
اثر شکست های ساختاری در نوسانات بر انتقال تکانه و سرریز نوسان میان بازارهای طلا و سهام ایران
مدلسازی اقتصادی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه(2014)
زهرا علمی, ^اسماعیل ابونوری, سعید راسخی, محمدمهدی شهرازی
مدلسازی انتقاد لوکاس با رویکرد مجموعه های فازی
(2014)
^اسماعیل ابونوری, بهنام شهریار (دانشگاه مازندان)
اثرات اقتصاد کلان تکانه‌ی قیمت انرژی: در قالب یک الگوی DSGE
(2013)
^اسماعیل ابونوری, اصغر شاهمرادی, وحید تقی نژاد عمران, محمد هادی رجایی لیتکوهی
اثر شاخص های بار مالیاتی بر حجم اقتصاد پنهان در ایران
(2014)
^اسماعیل ابونوری
Forecast and Compare of Stock Price Index at Tehran Stock Exchange using Fibonacci and Fuzzy Method
A Journal of Economics and Management(2014)
^اسماعیل ابونوری
تحلیل فازی انسجام اجتماعی و رابطة آن با توسعة اقتصادی
(2014)
زهرا کریمی, ^اسماعیل ابونوری, هدی زبیری
The influence of structural change in volatility on stock transmission and volatility spillover among Iranian gold and foreign exchange markets
(2014)
محمدمهدی شهرازی, زهرا علمی, ^اسماعیل ابونوری, سعید راسخی
تاثیر مرحله دوم هدفمندی یرانه ها بر تقاضای برق خانگی در ایران
(2014)
^اسماعیل ابونوری, ^علیرضا عرفانی, ^مجید مداح
A New Nonlinear Specification of Structural Breaks for Money Demand in Iran
(2014)
^اسماعیل ابونوری, بهنام شهریار
Forecasting tehran stock exchange volatility: markov switching GARCH approach
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-BIOENERGETICS(2015)
^اسماعیل ابونوری, زهرا علمی, یونس نادمی
بررسی تاثیر تغییرات دمای هوا بر مصرف برق خانگی با استفاده از داده های تلفیقی استان های کشور
دهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری(2015-11-18)
^اسماعیل ابونوری
بررسی رابطه بین تولید ناخالص داخلی سرانه با تاب آوری و آسیب پذیری اقتصادی کشورهای عضو اوپک با استفاده از داده های تلفیقی
کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت ا نرژی دومین کنفرانس انجمن علمی انرژی ایران(2015-12-15)
^اسماعیل ابونوری
بررسی رابطه بین تولید ناخالص داخلی سرانه با تاب آوری و آسیب پذیری اقتصادی کشورهای منتخب منطقه با استفاده از داده های تلفیقی
کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع(2015-11-01)
^اسماعیل ابونوری
THE Effect of weather temperrature changes on household electricity consumption using panel data of provinces
International conference on energy systems Istanbul 2015 DEC 23- 25 2015, turkey(2015-12-23)
^اسماعیل ابونوری
Human opportunity index in education: the case of Iran
6th International Conference on Economics, ICE-TEA(2018-11-01)
^اسماعیل ابونوری*, علیرضا محمدی
The Effect of Political Institutions on Iranian Export using Spatial Econometric Approach (Case Study: Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)
International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics(2017-09-25)
9228335008*, ^مجید مداح, ^اسماعیل ابونوری
بررسی ساختار و روند رقابتی صادرات گــچ
دومین همایش ملی گچ(2012-05-08)
^اسماعیل ابونوری
بررسی سیاست پولی با استفاده از شاخص دیویژیا در ایران
همایش ملی دانشجویی جهاد اقتصادی(2012-02-19)
^علیرضا عرفانی, ^اسماعیل ابونوری
برآورد الگوی مصرف( منحنی انگل) در مناطق شهری و روستایی استان آذربایجان غربی
همایش ملی دانشجویی جهاد اقتصادی(2012-02-19)
^اسماعیل ابونوری, رویا آهک چی
بررسی رابطه کثرت نفت و رشد اقتصادی کشورهای صادر کننده نفت
همایش ملی دانشجویی جهاد اقتصادی(2012-02-19)
^اسماعیل ابونوری, شیما فرامرزیان, مرجان شفایی, سید علی رضوانی
ارزیابی نابرابری توزیع مصرف انرژی خانوارها در ایران به تفکیک مناطق شهری و روستایی
نخستین همایش تولید ، توزیع درآمد و عدالت اقتصادی(2014-03-05)
^اسماعیل ابونوری, سمیه کریمی
اثر ساختار اشتغال بر توزیع درآمد در ایران
نخستین همایش تولید ، توزیع درآمد و عدالت اقتصادی(2014-03-05)
^اسماعیل ابونوری
بررسی اثر هدفمند کردن یارانه ها بر مصرف برق مشترکین خانگی شهر تهران
بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق(2014-10-27)
^اسماعیل ابونوری
برآورد اثرات متغيرهاي كلان اقتصادي بر سه گانه ناممكن
اميني بازياني فاطمه(تاریخ دفاع: 1402/12/19) ، مقطع : دكتري
برآورد اثرات سطح آموزش بر شادماني
تهمورسي مجتبي(تاریخ دفاع: 1402/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي تجارت خارجي ايران با تاكيد بر شاخص تحريم
نجفي حامد(تاریخ دفاع: 1402/08/06) ، مقطع : دكتري
اثرجانشيني پول برتوزيع درآمد در ايران
سعيدي يونس(تاریخ دفاع: 1401/10/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر تلاطم هاي نرخ ارز بر بخش اقتصاد غيررسمي در ايران
نوائي سعيد(تاریخ دفاع: 1401/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر اجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي-اجتماعي بر توزيع درآمد استان فارس
يوسفي ناهيد(تاریخ دفاع: 1401/03/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سياستهاي پولي و ارزي و رفتار توده واري بتا در بورس ايران
بهنود عباس(تاریخ دفاع: 1402/09/29) ، مقطع : دكتري
اثرات حداقل دستمزد و ماليات بر تورم در ايران
شبرندي مهسا(تاریخ دفاع: 1401/04/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارتباط بين قيمت نفت خام و عدم اطمينان سياست اقتصادي در برخي از كشورهاي واردكننده و صادركننده نفت.
گرامي مهشيد(تاریخ دفاع: 1401/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير درامد سرانه و شادماني برميزان مرگ و مير كوويد 19
مومنيان آزيتا(تاریخ دفاع: 1401/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر نا اطميناني سياست هاي مالي و نا اطميناني نرخ ارز بر ركود اقتصادي در ايران
ارجنه فاطمه(تاریخ دفاع: 1401/11/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر تغييرات متغييرهاي جمعيتي بر شادماني
شريعتي اشرفي مرواريد(تاریخ دفاع: 1400/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي اقتصادي استفاده از انرژي خورشيدي با سيستم مديريت انرژي ساختمان در مصارف خانگي
قلي زاده ارات بني مهدي(تاریخ دفاع: 1400/11/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه ميل نهايي به مصرف و ميل نهايي به پس انداز ايران و ژاپن
موسوي طاهره سادات(تاریخ دفاع: 1401/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير نابرابري درآمدي روي شادماني
حميدي محمدرضا(تاریخ دفاع: 1400/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد هزينه اجتماعي انحصار و صرفه هاي مقياس در صنعت فولاد ايران
واعظي حميده السادات(تاریخ دفاع: 1400/12/25) ، مقطع : دكتري
تاثير جهش نرخ ارز و ارز حامل بر تجارت ايران در مدل جاذبه:مطالعه موردي كشورهاي حوزه درياي خزر
علي زاده لداري مجيد(تاریخ دفاع: 1400/12/24) ، مقطع : دكتري
بررسي حضور ايران در بازار گاز طبيعي اروپا با استفاده از رويكرد نظريه بازي-اقتصادسنجي
فياضي عليرضا(تاریخ دفاع: 1399/07/27) ، مقطع : دكتري
اثرعايدي خارجي خانوار (رميتنس) برتوزيع درآمددركشورهاي درحال توسعه اسلامي (D8)
ياسين پور زينب(تاریخ دفاع: 1399/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عملكرد پورتفوليوهاي مبتني بر ريسك تحت شرايط مختلف بازار در بورس اوراق بهادار تهران
شاماني مسعود(تاریخ دفاع: 1399/02/15) ، مقطع : دكتري
سياست هاي تقسيم سود و نقدينگي تحت شرايط نااطميناني با روش اختيارات طبيعي
واعظي محمدصادق(تاریخ دفاع: 1399/02/10) ، مقطع : دكتري
مقايسه اثر تلاطم قيمت جهاني طلا بر شاخص سهام تهران و شاخص سهام استانبول
تيموري احمد(تاریخ دفاع: 1398/10/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سرايت پذيري ريسك مالي بين بخش مالي و بخش غيرمالي در بورس اوراق بهادار تهران
صبوري حسين(تاریخ دفاع: 1399/02/10) ، مقطع : دكتري
اثر ساختار مالي بر رشد بخش هاي اقتصادي در ايران
بهرامي زهرا(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد مرزكارآيي سرمايه در بازار سهام تهران
عمادي چاشمي سيده مژگان(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ناهمگني بانك ها در واكنش به سياست پولي در ايران
ملكش اسماعيل(تاریخ دفاع: 1400/07/27) ، مقطع : دكتري
ارتباط ميان بازارهاي سهام ايران، تركيه و روسيه
سعدالدين ساناز(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي روابط علت و معلول بين ساختار،رفتارو عملكردs.c.p) ) در صنايع توليدي ايران
رضواني محمدرضا(تاریخ دفاع: 1399/10/22) ، مقطع : دكتري
پيش بيني قيمت نفت خام در بازار نقدي. برآوردي از طريق فيلتر كالمن با توابع زيان متفاوت
علي حيدري محسن(تاریخ دفاع: 1399/04/30) ، مقطع : دكتري
برآورد فقر و نابرابري درآمد در استان هرمزگان و مقايسه اي آن با كل كشور طي برنامه هاي نتوسعه اقتصادي -اجتماعي
حيدري حسين(تاریخ دفاع: 1400/07/28) ، مقطع : دكتري
طراحي مدل محاسبه قيمت تمام شده پول در بانك هاي ايران(مطالعه موردي شعب بانك سپه استان سمنان)
مسعوديان عليرضا(تاریخ دفاع: 1398/09/20) ، مقطع : دكتري
پيوند بازدهي و تلاطم بين قيمت جهاني نفت و شاخص سهام در كشورهاي عضو اوپك: رهيافت Panel VAR-DCC-GARCH
ضياءالدين حامد(تاریخ دفاع: 1399/11/18) ، مقطع : دكتري
برآورد اثرات متقابل شوك و تلاطم بين صنايع مختلف در بازار سهام ايران با استفاده از مدل گارچ چند متغيره فضايي
تور منصور(تاریخ دفاع: 1398/11/07) ، مقطع : دكتري
مدلسازي ريسك اعتباري شركت هاي دانش بنيان (مطالعه موردي شركتهاي دانش بنيان پاركهاي علم و فناوري در استان سمنان)
پروري نژاد قاسم(تاریخ دفاع: 1400/06/22) ، مقطع : دكتري
برآورد آثار نوسانات متغييرهاي اقتصاد كلان ميان بخشي با استفاده از مدل گارچ چندمتغيره تابلويي panel-MGarch
موميوند جمال(تاریخ دفاع: 1398/11/26) ، مقطع : دكتري
اثر تلاطم نرخ تورم بر شاخص قيمت سهام در ايران به تفكيك صنايع
شعبانيان اول خانسري زهرا(تاریخ دفاع: 1397/12/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تجزيه و تحليل اجراي طرح سلامت در نابرابري هزينه هاي بهداشت و درمان در ايران
جوزي مجيد(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آزمون كارآيي بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل گارچ
شكراللهي حسين(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توسعه مالي و اقتصاد زيرزميني:مدل تصحيح خطاي برداري پانل
كمرئي جواد(تاریخ دفاع: 1399/02/06) ، مقطع : دكتري
مدلسازي اثر نا اطميناني قيمت نفت بر متغييرهاي كلان اقتصاد ايران با استفاده از VARMA-GARCH
جهاني طاهره(تاریخ دفاع: 1399/02/06) ، مقطع : دكتري
اثر سياست پولي بر قيمت دارايي هاي مالي با استفاده از رويكرد چرخشي ماركوف
عباسي سعيد(تاریخ دفاع: 1398/09/16) ، مقطع : دكتري
مدلسازي ريسك نقدينگي بانك رفاه كارگران و برآورد سرريز تلاطم ميان ريسك نقدينگي،نرخ ارز،قيمت طلا و شاخص بورس اوراق بهادار ايران
صادق زاده يزدي علي(تاریخ دفاع: 1398/09/19) ، مقطع : دكتري
تاثير شوكهاي سياست مالي بين المللي (امريكا،اتحاديه اروپا، چين، ژاپن) روي شاخص هاي اقتصاد كلان ايران رهيافت GVAR
قربان زاد جهانگير(تاریخ دفاع: 1399/05/07) ، مقطع : دكتري
ارتباط ميان تجارت، تغييرات ساختاري و سرمايه انساني در كشورهاي صادركننده نفت
ابراهيم پوراكتيج سمانه(تاریخ دفاع: 1401/11/10) ، مقطع : دكتري
مدلسازي صادرات خشكبار ايران در شرايط نااطميناني نرخ ارز با استفاده از گارچ تابلويي سه بعدي
صفري حسين(تاریخ دفاع: 1400/07/19) ، مقطع : دكتري
انتخاب فروض تكنولوژي جداول داده ستانده با استفاده از رهيافت اقتصادسنجي
فرهادي عزيزاله(تاریخ دفاع: 1398/04/24) ، مقطع : دكتري
پيش بيني تلاطم شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل گارچ تحقق يافته و مقايسه آن با ساير مدل¬هاي گارچ
مظفري مجيد(تاریخ دفاع: 1397/02/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير بحران مالي 2007 بر سرريز نوسانات بين قيمت سهام و نرخ ارز در ايران
الوندي بهلولي كاظم(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه مقايسه¬اي اثر بازار سهام و سيستم بانكي بر توزيع درآمد در كشورهاي منتخب
رحمتي نصير زينب(تاریخ دفاع: 1397/04/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي سبد سهام صنايع پذيرش شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از گارچ متعامد
عابديني سحر(تاریخ دفاع: 1402/07/26) ، مقطع : دكتري
اثر رقابت بانكي بر بحران بانكي با استفاده از پانل لاجيت
صفري نفيسه(تاریخ دفاع: 1397/11/09) ، مقطع : دكتري
اثر كارآيي بانك ها بر رشد اقتصادي ايران بر حسب استان¬ها با استفاده از مدل اقتصادسنجي فضايي تابلويي
كاشفي عليرضا(تاریخ دفاع: 1398/09/20) ، مقطع : دكتري
مدلسازي انتقال تلاطم ميان ارز و سهام و راهبردهاي پوشش ريسك در ايران رهيافت DECO-GARCH
ميرزا آقا نسب گردرودباري ايمان(تاریخ دفاع: 1398/09/19) ، مقطع : دكتري
برآورد اثرات تغيير ساختار جمعيت بر شاخص قيمت مسكن با رويكرد اقتصادسنجي فضايي فازي
محمودي نوشين(تاریخ دفاع: 1398/07/16) ، مقطع : دكتري
بررسي پويا و همزمان حضور مقام پولي در رسانه ها بر تغييرات تقاضاي پول، نرخ ارز و قيمت سكه طلا در ايران
پرويزيان فرشاد(تاریخ دفاع: 1398/09/16) ، مقطع : دكتري
بررسي تاثير نهادهاي سياسي بر الگوهاي مختلف كالايي در صادرات ايران به شركاي مهم تجاري(با رويكرد اقتصادسنجي فضايي)
ناقلي شكوفه(تاریخ دفاع: 1397/11/09) ، مقطع : دكتري
برآورد تابع مصرف آب خانگي(مطالعه موردي :شهر دورود)
زند زهرا(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
درآمدهاي نفتي و آلودگي محيط زيست در كشورهاي اوپك
عبدي چرلو منصور(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر درآمدهاي نفتي روي مخارج سلامت در كشورهاي عضو اوپك
ديوسالار زهره(تاریخ دفاع: 1396/06/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزش گذاري مشروط انتقال آب درياي خزر به شهر سمنان
سيف عليان سحر(تاریخ دفاع: 1396/06/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
18مقايسه اثر شاخصهاي آزادي پولي و آزادي مالي بر سرمايه گذاري خصوصي در دو گروه از كشورهاي عضو اوپك(OPEC) و سازمان همكاري و توسعه اقتصادي(OECD
پريشاني مرزيجراني فائزه(تاریخ دفاع: 1396/06/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي وجود اثر بازار داخلي در صنايع ايران
مرداني محمدرضا(تاریخ دفاع: 1398/09/23) ، مقطع : دكتري
تحليل اثرات توليدي و رفاهي پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت: رهيافت تعادل عمومي قابل محاسبه
زارع محمدحسن(تاریخ دفاع: 1396/12/14) ، مقطع : دكتري
ارتباط بين بورس تهران و فرابورس ايران با استفاده از مدل DCC-GARCH
زينلي دستمال باف مسعود(تاریخ دفاع: 1395/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر هدفمندي يارانه بر توزيع درآمد در ايران
اسعدي محمد(تاریخ دفاع: 1395/04/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توهم مالي بودن و چرخه اي بودن مخارج دولت در اقتصاد
جيحون تبار فوزيه(تاریخ دفاع: 1397/06/14) ، مقطع : دكتري
مدلهاي ناخطي شكست ساختاري CAPM در بازار اوراق بهادار تهران با رهيافت فازي
رمضاني چاري دانيال(تاریخ دفاع: 1395/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي عملكرد مدلهاي گارچ با معرفي گترچ تحقق يافته نامتقارن
زابل محمدامين(تاریخ دفاع: 1397/12/11) ، مقطع : دكتري
بررسي معماي صرف سهام در بازار سهام تهران:چهارچوب مدلهاي گارچ چند متغيره فازي
صفري سولماز(تاریخ دفاع: 1396/06/22) ، مقطع : دكتري
اثر رشد اقتصادي بر زكات در ايران
كاوسي سميرا(تاریخ دفاع: 1395/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد اثر نااطميناني نرخ ارز بر اقتصاد سايه اي در ايران
بشيري مريم(تاریخ دفاع: 1395/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر كارايي دولت بر سرمايه گذاري خصوصي در ايران
حاجي زاده روح بخش مونا(تاریخ دفاع: 1395/11/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مخارج دولت و چرخه هاي اقتصادي در ايران
فتحي قزلقيه زينب(تاریخ دفاع: 1395/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثرات سياست پولي بر رشد اقتصادي در شرايط نا اطميناني تورم در اقتصاد ايران
احمديان سميرا(تاریخ دفاع: 1395/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
قانون تك قيمتي در بازارهاي محصولات زراعي ايران
اسمعيلي اتوئي نبي اله(تاریخ دفاع: 1395/04/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد روند منحني ابعاد فقر در ايران
فيض اللهي نيلوفر(تاریخ دفاع: 1395/11/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر توسعه انساني بر توزيع درآمد با تمركز بر ايران
زنده ياسدي بلاغ شيرين(تاریخ دفاع: 1395/11/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنجش ريسك سيستماتيك اوراق سهام با استفاده از شاخص صنعت از دو روش ريسك سنجي و FIGARCH در بورس اوراق بهادار تهرانرويكرد ارزش در معرض خطر
سعادتي نيا عليرضا(تاریخ دفاع: 1395/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه درآمد دولت و مخارج دولت در كشورهاي عضو منا با تاكيد بر ايران
ايراندوست مژگان(تاریخ دفاع: 1395/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اندازه گيري و مقايسه تاب آوري و اسيب پذيري اقتصاد ايران و كشورهاي صادر كننده نفت (اوپك) در برابر شوك هاي نفتي
لاجوردي حسن(تاریخ دفاع: 1396/06/22) ، مقطع : دكتري
ارائه يك سطح بهينه براي تهيه يك كالاي عمومي
سميعي ندا(تاریخ دفاع: 1396/04/28) ، مقطع : دكتري
رويكرد چند بعدي به اندازه گيري فقر: مفاهيم نظري و شواهد تجربي
عرب يارمحمدي جواد(تاریخ دفاع: 1397/07/18) ، مقطع : دكتري
تاثير شوكهاي سياست مالي بر ترازتجاري در ايران )
رستگارنيا الهام(تاریخ دفاع: 1395/07/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر اجراي هدفمندي يارانه بر نابرابري توزيع مصرف برق در استان سمنان
دلفان نسرين(تاریخ دفاع: 1395/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي اثر ابعاد فضاي كسب و كار بر رشد اقتصادي در كشورهاي عضو اوپك
حسن پور سميرا(تاریخ دفاع: 1395/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر بي ثباتي درآمدهاي نفتي بر متغيير هاي كلان اقتصادي
آقابكلو نرجس(تاریخ دفاع: 1394/11/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد اثر ريسك بر بازده سهام در ايران به تفكيك صنايع با استفاده از مدل M-GARCH
خاني لطيفه(تاریخ دفاع: 1395/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تجزيه و تحليل منحني انگل در اقتصاد خانوارهاي ايراني
عليجاني رويا(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نابرابري فرصت در دسترسي به آموزش در ايران
محمدي عليرضا(تاریخ دفاع: 1396/11/18) ، مقطع : دكتري
ارتباط ميان اشتغال، توزيع درآمد و تقاضاي موثر در ايران: رهيافت PSVAR پساكينزيني
فراهتي محبوبه(تاریخ دفاع: 1395/09/24) ، مقطع : دكتري
بررسي اثر پرداخت¬هاي انتقالي بر اقتصاد زيرزميني
ريحاني پور سمانه(تاریخ دفاع: 1394/11/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثرات هدفمندي يارانه ها بر مصرف بنزين در ايران با توجه به بخش هاي حمل و نقل، صنعت و معدن و كشاورزي
حسيني موسوي سيده زليخا(تاریخ دفاع: 1394/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ماليات بر ارزش افزوده و عوامل موثر بر آن در ايران به تفكيك استانها
يحيائي سميرا(تاریخ دفاع: 1394/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد عوامل موثر بر كارآيي صنايع در بازار سهام تهران با استفاده از مدل لوجيت
زحمتكش سنگاني محمد(تاریخ دفاع: 1396/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي حد نوسان قيمتي انعطاف پذير:طالعه موردي بازار اوراق بهادار تهران
مكبري سحر(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و تجارت الكترونيك در سطح استانهاي كشور
درتومي سهيلا(تاریخ دفاع: 1394/12/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد اثر مخارج تامين اجتماعي بر فقر در ايران
اميرجاني فاطمه(تاریخ دفاع: 1394/09/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد قيمت هدانيك مسكن: مطالعه موردي شهرستان سمنان
رحيمي منصوره(تاریخ دفاع: 1394/11/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد پارامتريكي نسبت تمركز در صنايع ايران با استفاده از الگوي پارتو و لگ نرمال
نباتي آغبلاغ سهيل(تاریخ دفاع: 1394/06/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر هزينه¬هاي نظامي روي فقر در كشورهاي در حال توسعه
حاجي حاجيكلائي فرزانه(تاریخ دفاع: 1394/09/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد نابرابري توزيع درآمد در ايران به تفكيك استان¬ها با استفاده از ريز داده¬ها
روحاني ندا(تاریخ دفاع: 1394/12/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثرات اقتصاد كلان سياست مالي بر مصرف خصوصي و سرمايه گذاري خصوصي
حيدريه فرزانه(تاریخ دفاع: 1394/11/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر هزينه¬هاي دولت بر ميزان ارتكاب جرم
حاجي ملك احمدي هدي(تاریخ دفاع: 1394/12/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد عوامل موثر بر صادرات فرش ايران به اروپا و ارزيابي كشورهاي هدف
شرفي فرد علي(تاریخ دفاع: 1397/04/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر شاخص هاي حكمراني بر شاخص قيمت سهام گروههاي صنعتي بازار سهام تهران
كهساري فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار جمعي سرمايه گذاران در شرايط مختلف بازار در بورس اوراق بهادار تهران
يوسفي سميه(تاریخ دفاع: 1393/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه تورم و درجه باز بودن اقتصادي در ايران
دلفان آذري محمدرضا(تاریخ دفاع: 1394/06/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير شرايط اقتصاد كلان بر ساختار شركت ها با توجه به درجه اهرم مالي آنها
شاكري الهام(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
وحيد شادي(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير بحران هاي مالي بر توليد با توجه به كشورهاي عضو اپك
گرجي مرضيه(تاریخ دفاع: 1393/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد اثر تحريم بانك مركزي بر شاخص بازار سهام در ايران به تفكيك صنايع
غريب پور دنيا(تاریخ دفاع: 1393/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي اثر سياستهاي ماليات بر آلودگي روي تقاضاي خانوار در ايران
حسين زاده كندسري زهرا(تاریخ دفاع: 1393/12/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آسيب شناسي مزيت رقابتي در توليد و صادرات فرش ايران( با استفاده از شاخص CMS)
خسروي مريم(تاریخ دفاع: 1392/12/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه بلندمدت بين شاخص قيمت سهام و نرخ ارز
آريايي فرناز(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر نوسانات متغيرهاي اقتصاد كلان روي مخارج مصرفي دولت
ناصري مهتاب(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي راهبرد استخراج بهينه نفت به كمك اختيار واقعي و شبيه سازي مونت كارلو
مبصر امير(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارتباط فضاي كسب و كار، توليد و اشتغال در كشورهاي جهان اسلام با استفاده از داده هاي تابلويي
رضائي سجاد(تاریخ دفاع: 1392/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد حجم اقتصاد پنهان و رابطه آن با نرخ ارز در ايران
نيك پور عبدالحامد(تاریخ دفاع: 1392/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه نااطميناني قيمت نفت با سياست پولي و اقتصاد كلان در ايران
بهرامي زهرا(تاریخ دفاع: 1393/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر اجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي-اجتماعي بر اشتغال در ايران
حسن آبادي وحيده(تاریخ دفاع: 1393/07/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارتباط بين فساد اقتصادي، اقتصاد سايه و آلودگي محيط زيست
محمدنياسروي زينب(تاریخ دفاع: 1393/12/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پويايي هاي ورشكستگي بانك ها در ايران
عزيزي كتايون(تاریخ دفاع: 1393/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توهم مالي در ايران
شاه حسيني معصومه(تاریخ دفاع: 1394/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر بخش حمل و نقل بر بخش كشاورزي ايران در سال هاي 1357 تا 1388
مقيميان اعظم(تاریخ دفاع: 1393/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير مخارج نظامي و درجه بازبودن اقتصاد بر رشد اقتصادي كشورهاي منتخب حوزه خاورميانه
اعتمادي نيا نرگس(تاریخ دفاع: 1392/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و رتبه بندي عوامل موثر بر تجهيز منابع بانكي استان سمنان
همتي مرضيه(تاریخ دفاع: 1393/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عوامل تعيين كننده انتشار آلدوگي در ايران با تاكيد بر مخارج دولت
رئوفي فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي و بهينه سازي فرار مالياتي در بخش واردات ايران با استفاده از مدل تركيبي شبكه عصبي مصنوعي و الگوريتم تبريد تدريجي
خالق پناه بوانلو زهرا(تاریخ دفاع: 1393/04/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر سياست پولي آينده نگر و شوك هاي پيش بيني شده بر تورم در ايران
ثنائي الناز(تاریخ دفاع: 1393/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد و تحليل تابع توليد صنعت كاشي و سراميك (مطالعه موردي استان يزد
دشتي اردكاني عليرضا(تاریخ دفاع: 1392/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر حقوق مالكيت بر رشد اقتصادي به تفكيك كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه
رحماني عليرضا(تاریخ دفاع: 1391/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ارتباط پويا بين قيمتهاي نفت و بازار سهام در ايران
زارع حسيني منيره(تاریخ دفاع: 1391/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر درمدهاي نفتي بر توزيع درامد در كشورهاي عضو سازمان اوپك
خاكباز احسان(تاریخ دفاع: 1391/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عوامل موثر بر الودگي محيط زيست با تاكيد بر كيفيت نهادها...
عبدالهي مريم(تاریخ دفاع: 1391/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عوامل اقتصادي موثر بر حجم سپرده هاي بانكي با تاكيد بر فرصت هاي رانت جويانه در ايران
ابراهيمي سارا(تاریخ دفاع: 1392/03/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيشبيني بازده اضافي بازار در بازار سهام تهران با استفاده از واريانس نامتعارف
پويا محمدمهدي(تاریخ دفاع: 1391/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي رابطه ميان بازده سهام و ارزش افزوده شركت هاي فعال در بورس در بخش هاي خدمات - صنعت و كشاورزي
قاسمي زهره(تاریخ دفاع: 1391/10/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
براورد تقاضاي پول بل استفاده از شاخص ......
صادقي مرشت خيام(تاریخ دفاع: 1391/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر درجه ازادي اقتصادي و منطقه جغرافيايي بر رشد اقتصادي
رضائي سپيده(تاریخ دفاع: 1392/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر سرمايه گذاري بر توزيع درامد در ايران به تفكيك بخشهاي مختلف اقتصادي
بذرائي مريم(تاریخ دفاع: 1392/07/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي حافظه بلن بودن نرخ ارز ايران و تاثير ان بر عدم اطمينان اسمي
جهاني حسين آبادي زهرا(تاریخ دفاع: 1391/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مولفه رقابتي منابع با فن اوري بالا در ايران
ميرزاپوري ولوكلا رقيه(تاریخ دفاع: 1391/07/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نوسانات سيكلي قيمت نفت و اقتصاد ايران
يزداني ساناز(تاریخ دفاع: 1390/07/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آمار احتمال و کاربرد آن
آمار احتمال و کاربرد آن
اقتصادسنجی فضایی از داده های مقطعی تا پنل فضایی
اقتصادسنجی فضایی از داده های مقطعی تا پنل فضایی
ریاضیات (جبر ماتریس) و کاربرد آن در اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی (شامل 1000 مثال و مسائل
ریاضیات (جبر ماتریس) و کاربرد آن در اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی (شامل 1000 مثال و مسائل
آمار توصیفی و کاربرد آن
آمار توصیفی و کاربرد آن
مدل سازی تجربی در اقتصاد
مدل سازی تجربی در اقتصاد
کاربرد آسان نرم افزار اکسل در آمار
کاربرد آسان نرم افزار اکسل در آمار
زبان انگلیسی تخصصی در اقتصاد
زبان انگلیسی تخصصی در اقتصاد

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان- بخش اقتصاد دانشگاه سمنان.
esmaiel.abounoori@semnan.ac.ir
(+98)2331533585

فرم تماس